ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години

Конурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka – partija 3

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација

 

 

ЈНМВ 1.2.7/2018 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

09.7.2018. Oдлука о додели уговора 

 


Конкурсна докумантација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.7/2018 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

 

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација бина

 

ЈНМВ 1.2.9/2018 – Услуге смештаја гостију за потребе одржавања 55. Љубичевских коњичких игара

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.9/2018 – Услуге смештаја гостију за потребе одржавања 55. Љубичевских коњичких игара.

Odluka o dodeli ugovora

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација Смештај ЉКИ

ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ 1.3.1/2018 – Конкурсна документација и позив за подношење понуда

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 , 14/15 и 68/15  у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  86/15 Одлуке о покретању поступка јавне набавке 210 од 11 .04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 211 од 11 .04.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА „ЛИМЕС ПАРКА“ НА ВИМИНАЦИЈУМУ – ФАЗА „ЛЕГИОНАРСКИ „ПОЛИГОНИ“ И „АВАНТУРА ПАРК“

ЈН 1.3.1/2018

Konkursna dokumentacija

PozivZaPodnosenjePonude

ЈАВНА НАБАВКА МВ 1.2.2/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број одлуке 131 од 15.03.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 132 од 15.03.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

ЈАВНA НАБАВКA МВ БРОЈ 1.2.6/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора бр. УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број одлуке 128 од 15.03.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 128 од 15.03.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Услуге извођења ватромета за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години