ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години

Конурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka – partija 3

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација

 

 

ЈНМВ 1.2.7/2018 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

09.7.2018. Oдлука о додели уговора 

 


Конкурсна докумантација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.7/2018 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

 

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација бина

 

ЈНМВ 1.2.9/2018 – Услуге смештаја гостију за потребе одржавања 55. Љубичевских коњичких игара

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.9/2018 – Услуге смештаја гостију за потребе одржавања 55. Љубичевских коњичких игара.

Odluka o dodeli ugovora

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација Смештај ЉКИ

ЈАВНА НАБАВКА МВ 1.2.2/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број одлуке 131 од 15.03.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 132 од 15.03.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

ЈАВНA НАБАВКA МВ БРОЈ 1.2.6/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора бр. УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број одлуке 128 од 15.03.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 128 од 15.03.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Услуге извођења ватромета за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ бр.1.2.5/2017.

Поштовани,

овде се можете упознати и преузети конкурсну документацију и позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр.1.2.5/2017.: “ Услуге извођења музичког програма поводом дочека нове 2018.године.“

Poziv za podnosenje ponude

Конкурсна документација 1.2.5-2017